Logo Strona główna   Raporty   Dziekanat i Nauczyciele   
 
 
System Obsługi Toku Studiów
Moduł Dydaktyka
 
 
 
System Obsługi Toku Studiów

 Informacje

 

 Modele

 

 Moduły

 

 Dokumenty

 
 
 
 
 
 
 
 
Icon

 Moduł Dydaktyka


 1. Założenia systemowe
   
  Dane przetwarzane w module „Wprowadzanie ocen” docelowo pochodzić będą tylko i wyłącznie z systemu SOTS.Dydaktyka. W etapie przejściowym, w którym SOTS.Dydaktyka będzie dochodził do pełnej funkcjonalności, dane przechowywane będą w następujących bazach danych:
    
  • bazach systemu SOTS:
    
   - nowej bazie systemu SOTS.Dydaktyka – docelowo będzie zawierała pełny zakres informacji. Początkowo jedynie informacje o ocenach, obecnościach itp.,
   - obecnej bazie systemu SOTS.Student – informacje o ocenach cząstkowych, obecnościach itp. pochodzić będą z bazy SOTS.Dydaktyka, informacje o ocenach końcowych pochodzić będą początkowo z systemu Dziekanat. Docelowo wszystkie dane pochodzić będą z SOTS.Dydaktyka.
    
  • bazie dotychczasowego systemu Dziekanat.
    
   Zawartość wszystkich baz będzie synchronizowana tak by zapewnić pełną funkcjonalność obydwu systemów na każdym etapie wdrożenia. Synchronizacja zawartości baz danych odbywać się będzie z poziomu systemu SOTS. Sterowanie interwałem czasu pomiędzy kolejnymi synchronizacjami opierać się będzie na obserwacji wydajności i obciążenia całego systemu.
    
 2. Podmioty współpracujące
   
  Moduł „Wprowadzanie ocen” adresowany jest do trzech grup podmiotów:
    
  • prowadzących zajęcia,
  • studentów,
  • pracowników dziekanatów.
   
  Poprawne działanie tego modułu może wymagać udziału innych podmiotów/jednostek uczelni zwłaszcza w zakresie konfiguracji parametrów procesu dydaktycznego oraz np. relacji pomiędzy prowadzącymi zajęcia.
    
 3. Wymagania infrastrukturalne
   
  Ze względu na zachowanie pewności pochodzenia danych gromadzonych i przetwarzanych w ramach modułu konieczne jest wykorzystanie mechanizmu podpisu elektronicznego. Mechanizm ten wymaga od wszystkich podmiotów wprowadzających dane do systemu (wszyscy prowadzący, pracownicy dziekanatów i jednostek konfigurujących wszelkie parametry konfiguracyjne) posiadania i stosowania służbowych certyfikatów wydanych przez Centrum certyfikacji Politechniki Śląskiej (http://certyfikat.polsl.pl/). Ze względu na prawidłowe działanie systemu uzyskanie osobistego certyfikatu, przez każdą osobę korzystającą z modułu, musi nastąpić przed pierwszym użyciem modułu.
   
  Docelowe funkcje systemu:
    

  • prezentacja listy przedmiotów prowadzącego zajęcia,
  • prezentacja listy studentów zapisanych na zajęcia,
  • prezentacja listy studentów zapisanych na zajęcia z podziałem na terminy zajęć,
  • wprowadzanie obecności studentów na zajęciach w określonym terminie,
  • wprowadzanie kolejnych ocen studentom na zajęciach w określonym terminie,
  • wyznaczanie oceny końcowej studenta z przedmiotu
   - przez głównego prowadzącego ew. asystenta
   - zatwierdzanie przez głównego prowadzącego
  • prezentacja planu zajęć studenta,
  • prezentacja planu zajęć każdego z prowadzących (w tym asystentów),
  • edycja przedmiotów prowadzonych na Wydziale/Kierunku/semestrze
  • edycja terminów i miejsc prowadzenia zajęć,
  • edycja powiązań prowadzący przedmiot,
  • edycja zależności główny prowadzący przedmiotu – asystenci głównego prowadzącego,
  • wybór przedmiotów z grupy przedmiotów obieralnych przez studenta,
  • edycja powiązań student – przedmiot – termin miejsce,
  • edycja systemu uprawnień,
  • analiza zgromadzonych danych pod kątem uzyskania informacji różnego typu, np. „student ma trzy nieobecności nieusprawiedliwione” – raporty
  • obsługa procesu tworzenia arkuszy obciążeń dydaktycznych.
     
  Sprawne działanie modułu „Wprowadzanie ocen”, w przedstawionym powyżej kształcie i zakresie funkcjonalnym, wymaga szerokiego wspomagania od strony administracyjnej. Pociąga to za sobą konieczność stworzenia kolejnych modułów systemu SOTS do realizacji poszczególnych zadań wspomagających.
    
 4. Gospodarka salami
    
   a. Prowadzenie informacji o zasobach Uczelni,
   b. Wprowadzanie informacji o rezerwacjach sal (cyklicznych na zajęcia dydaktyczne i jednorazowych dla wydarzeń typu konferencje, zebrania i inne imprezy).
     
 5. Arkusze obciążeń dydaktycznych
    
   a. Definiowanie obciążenia zlecanego poszczególnym jednostkom w ramach Wydziału (być może podzielone na etapy zgodnie z hierarchią jednostek w ramach Wydziału);
   b. Definiowanie obciążenia zlecanego poszczególnym pracownikom w ramach jednostek realizujących zajęcia dydaktyczne.
     
 6. Moduł administracyjny pozwalający zarządzać uprawnieniami pracowników uczelni do wykonywania zadań w poszczególnych modułach
   
  Interfejsy dostępu do źródła danych.
   
  Ze względów technologicznych do czasu uzyskania pełnej funkcjonalności przez moduł przewiduje się korzystanie z trzech interfejsów dostępu do źródła danych.
  Studenci wykorzystywać będą moduł SOTS.Student, prowadzący zajęcia posługiwać się będą tylko i wyłącznie systemem SOTS.Dydaktyka. Elementy tych interfejsów będą wzbogacane w kolejnych etapach o nowe funkcjonalności aż do osiągnięcia wszystkich wymaganych funkcji.

  Pracownicy dziekanatów będą posługiwać się systemem Dziekanat aż do czasu osiągnięcia przez SOTS.Dydaktyka pełnej funkcjonalności również w zakresie wykraczającym poza moduł „Wprowadzanie ocen”.

  Tam gdzie będzie to konieczne, np.: ustalanie uprawnień do wpisywania ocen, wykorzystywane będą równolegle elementy systemu SOTS.