Logo Strona główna   Raporty   Dziekanat i Nauczyciele   
 
 
System Obsługi Toku Studiów
Moduł SEOS
 
 
 
System Obsługi Toku Studiów

 Informacje

 

 Modele

 

 Moduły

 

 Dokumenty

 
 
 
 
 
 
 
 
Icon

 Moduł SEOS


 1. Przeznaczenie
   
  System Ewidencji Opłat Studenckich (SEOS) jest składnikiem informatycznego Systemu Obsługi Toku Studiów (SOTS). Przeznaczony jest do rejestrowania i weryfikacji wpłat wnoszonych przez studentów oraz kandydatów na studia. Informacje o zrealizowanych wpływach na konto uczelni są dostarczane do Systemu przez bank, drogą elektroniczną.
    
 2. Funkcjonowanie
      
  a.
  Tworzenie wymaganych opłat w Systemie SOTS - SEOS
    

  Dziekanaty tworzą w systemie SOTS odpowiednie opłaty dla każdego studenta. System umożliwia generowanie opłat zarówno dla pojedynczych osób jak i dla grup. Rodzaje opłat, które system obsługuje to: czesne; opłaty za egzaminy poprawkowe, powtarzanie semestrów, brakujące punkty ECTS, itp.; opłaty za dyplomy i inne druki. Obecnie system nie obsługuje opłat za domy studenckie, stołówki, itp. ale może je obsługiwać w przyszłości. Utworzenie opłat jest niezbędne do weryfikacji i prawidłowego klasyfikowania przyjętych wpłat.
   
  b.
  Numer konta bankowego
   
  Studentowi jest nadawany automatycznie unikalny numer konta bankowego, na które będzie dokonywał wpłat. Numer konta zawiera identyfikator wydziału, na którym student studiuje. W przypadku, gdy studiuje na więcej niż jednym wydziale, otrzymuje odpowiednią liczę numerów kont. Numer konta kandydata używany w wyłącznie w czasie rekrutacji i różni się od numeru konta studenta.
   
  c.
  Przetwarzanie wyciągu bankowego
   
  Wyciąg bankowy jest dostarczany codziennie w dni robocze do Centrum Komputerowego drogą elektroniczną. Sposób transportu danych został określony przez bank. Wyciąg ma postać pliku tekstowego (oryginalne pliki są archiwizowane). Zawartość plików jest zapisywana po przeformatowaniu w bazie danych SEOS (zapisywane są wszystkie potencjalnie użyteczne dane, zmienia się postać zapisu danych na łatwiejszą do elektronicznego przetwarzania i wyszukiwania danych).
   
  d.
  Weryfikacja wpłat
   
  Saldo wpłat dokonanych przez danego studenta (lub kandydata) jest dostępne dla uprawnionych pracowników dziekanatów oraz dla studenta (lub kandydata) poprzez przeznaczone dla tego celu aplikacje. Automatycznie wykonywana klasyfikacja wpłaty pozwala na sprawdzenie, czy saldo wpłat zgadza się z saldem wymaganych opłat. Uprawnione osoby na wydziałach oraz w Kwesturze mają dostęp do danych o wpłatach w postaci źródłowej (aplikacja Seos.Kontrola). Osoby te mają uprawnienia do wyszukiwania informacji o wszystkich dokonanych wpłatach niezależnie od wydziału, podając dowolne kryteria wyszukiwania (numer konta, data oraz zawartość pól „Wpłacający” i „Tytułem” przelewu bankowego). Mają ponadto uprawnienia do oznaczenia wpłat jako przeznaczonych do zwrotu. Kwota przeznaczona do zwrotu nie może być większa od kwoty wpłaty i jest natychmiast odejmowana od salda studenta lub kandydata. Każda tego typu operacja jest rejestrowana (kto i kiedy ją wykonał). Weryfikacja zasadności zwrotu jest dokonywana poza systemem na podstawie dokumentacji papierowej.
    
  e.
  Przetwarzanie danych
    
  Uprawnieni użytkownicy w Kwesturze mają dostęp do zestawień zawierających dane o wpływach dla poszczególnych wydziałów i rodzajów opłat.
 3. Ochrona danych
   
  W każdej fazie gromadzenia oraz przechowywania danych są one chronione. Dostęp do danych w bazie mają wyłącznie uprawnieni użytkownicy, po zalogowaniu się za pomocą nazwy użytkownika w domenie POLSL.PL i właściwego hasła. Zgromadzone w bazie dane są chronione przed utratą oraz nieuprawnionym dostępem na poziomie logicznym przez mechanizmy systemu operacyjnego oraz fizycznie, przez dublowanie i składowania (tworzenie kopii zapasowych).