Logo Strona główna   Raporty   Dziekanat i Nauczyciele   
 
 
System Obsługi Toku Studiów
Moduł EKOS
 
 
 
System Obsługi Toku Studiów

 Informacje

 

 Modele

 

 Moduły

 

 Dokumenty

 
 
 
 
 
 
 
 
Icon

 Moduł EKOS


Elektroniczny Katalog Ocen Studenckich (EKOS) stanowi rozwinięcie zakresu funkcjonalności modułu Dydaktyka w Systemie Obsługi Toku Studiów. Podstawową funkcją modułu jest eliminacja obiegu papierowych dokumentów kart okresowych osiągnięć studenta oraz protokołów ocen końcowych zaliczających przedmiot.

Protokoły przekazywane są między uczestnikami (dziekanat, nauczyciel) drogą elektroniczną z zapewnieniem autentyczności i integralności danych, uzyskiwanymi przez stosowanie podpisu elektronicznego.

Dziekanat na podstawie planu studiów oraz podziału studentów na grupy tworzy pierwotną postać protokołu, zawierającą listę studentów (imię, nazwisko, nr albumu) zobowiązanych do odbycia określonych zajęć dydaktycznych, podlegających ocenie. Dokument ten jest przekazywany właściwemu, wg wydziałowego planu zajęć, prowadzącemu zajęcia.

Zbiór ocen uzyskanych przez konkretnego studenta do określonego momentu czasu jest zapisany w bazie danych SOTS i stale dostępny zarówno dla studenta jak i dla uprawnionych pracowników dziekanatu oraz władz wydziału. Stanowi on elektroniczną formę karty zaliczeniowej. Na tej podstawie student uzyskuje (lub nie uzyskuje) zaliczenie semestru.

Pilotażowe wdrożenie Modułu EKOS nastąpiło w letniej sesji 2009/2010 na Wydziale Matematyczno-Fizycznym.

Z punktu widzenia studenta zmiany sprowadzają się do:
    - eliminacji papierowej karty zaliczeniowej - oceny końcowe są wpisywane wyłącznie do indeksów
    - dostępu do wszystkich zarejestrowanych w SOTS ocen z poziomu Modułu Studenta w postaci wyciągów z kart zaliczeniowych
Aktualność zarejestrowanych danych będzie zależała od sumienności prowadzących zajęcia wprowadzających dane dot. ocen po kolejnych terminach egzaminów i zaliczeń.

Prowadzący przedmioty zostali zobowiązani do wprowadzania danych dotyczących ocen i dat zaliczeń do elektronicznych protokołów ocen końcowych (Zarządzenie Nr 63/09/10). Uprawnienia do edycji protokołów prowadzący może rozszerzyć na dowolną liczbę asystentów (pracowników Politechniki Śląskiej).

Każda zmiana w protokole będzie potwierdzana podpisem elektronicznym prowadzącego (lub jego asystenta). Certyfikaty klucza publicznego na potrzeby podpisów elektronicznych wykorzystywanych w EKOS wystawia Centrum Certyfikacji Politechniki Śląskiej (https://certyfikat.polsl.pl).

Dokumenty związane z Modułem EKOS: